Montáž a demontáž ložisek

Způsob montáže zásadně ovlivňuje přesnost, životnost a výkon ložisek, proto je nutné věnovat jí patřičnou pozornost, stanovit správný postup montáže a případně i demontáže. Vždy je nutné vycházet z potřeb konkrétního ložiska a jeho uložení.

Jak při montáži ložisek obecně postupovat

 1. Zkontrolujte označení ložisek
  Je nutné ověřit shodu značení na obalu, ložisku a ve výkresové dokumentaci.
 2. Vyberte vhodné místo na montáž
  Najděte prostor, který je oddělený od běžné výroby a neprovádí se tu žádné úpravy, se kterými souvisí pilování, vrtání, svařování nebo při kterých vznikají nečistoty. Pracoviště zároveň nesmí podléhat povětrnostním vlivům a nesmí se zde používat zařízení na stlačený vzduch. Místo montáže musí být čisté a suché.
 3. Připravte si čisté rukavice
  Během manipulace s ložisky doporučujeme používat čisté rukavice, aby se předešlo vzniku koroze způsobené agresivním potem.
 4. Ložiska vyjměte z originálního obalu až těsně před montováním
  Ložiska nemusíte před montáží vymývat, protože se konzervační olej může bez problémů směšovat s převážnou většinou maziv.
 5. Před montáží překontrolujte připojené části
  Je nutné zkontrolovat, zda provedení připojených částí odpovídá výkresům. Kromě rozměrových tolerancí musíte změnit také tvarové úchytky a jakost povrchu ložiskových sedel na hřídeli i v tělese. Na připojených součástech nesmějí zůstat žádné ostřiny, ostré hrany se musí srazit. Mazací kanálky musí být průchodné a čisté. Při tukovém mazání se mají tyto kanálky vyplnit mazacím tukem.
 6. Samotná montáž závisí na druhu a typu uložení ložiska
  Montáž jednotlivých druhů ložisek rozebereme postupně, nicméně pro montáž všech typů platí pár univerzálních pravidel.
 
pozor
I velmi malé množství cizích tělísek v ložisku může jeho trvanlivost značně zkrátit, zvýšit hlučnost ložiska nebo dokonce způsobit havárii. 

Obecné tipy pro montáž ložisek:

 • U převážné většiny uložení bývá jeden kroužek uložen pevně. Obvykle je to vnitřní kroužek.
 • Kalená ložisková ocel je velmi citlivá na údery, proto se nikdy nesmí tlouci kladivem přímo na ložiskový kroužek.
 • Montážní síly musí působit jenom na ten kroužek, který má pevné lícování. Pouze u rozebíratelných ložisek je někdy nutné montovat oba kroužky současně. Kdyby se montážní síly přenášely přes oběžné dráhy a valivá tělesa, mohly by se tyto funkční plochy poškodit.

Kroky po dokončení montáže ložiska

Je nutné provést kontrolu chodu a provozní zkoušku pro kontrolu správnosti montáže.
 
 • Kontrola „hladkého“ chodu – u menších strojů lze ověřit chod protočením hřídele rukou. U větších strojů se kontrola plynulosti otáčení provede krátkým spuštěním bez zatížení.
 • Následuje pozvolný rozběh bez zatížení a postupné přibližování se standardním provozním podmínkám (záběh – minutový cyklus apod.)
 • Sledovat hlučnost, nadměrný nárůst teploty, vibrace, úniky a znečištění maziva. Při jakékoliv abnormalitě zastavit stroj a vyhledat příčinu.
 • Pokud neexistují žádné abnormality, může být stroj uveden do provozu.

Montáž ložiska s válcovou dírou

Ložiska s válcovou dírou jsou obvykle na hřídel buď nalisována zastudena, nebo se jejich průměr před montáží zvětšuje ohřátím, jsou tedy montována zatepla.

Nalisování zastudena pomocí lisů: do průměru asi 100 mm 

Ložiska s pevným lícováním se mohou až do průměru zhruba 100 mm nalisovávat zastudena. K tomu jsou vhodné mechanické nebo hydraulické lisy.

Úložná plocha pro ložisko má být při tom potřena olejem. Montovaný ložiskový kroužek se musí nasadit souose, aby se nepříčil. Montážní síla se přenáší na montovaný kroužek přes lisovací pouzdro.

U nerozebíratelných ložisek je někdy nutno montovat oba kroužky současně. V takovém případě musí montážní síla působit prostřednictvím vhodného nástroje současně na oba kroužky.

montaz-01
Montáž ložiska do domku 
montaz-03
Montáž ložiska do domku za použití trubkového pouzdra

Nalisování bez lisů: možné jen u malých kuličkových ložisek

Pokud není k dispozici lis, mohou se ložiska narážet lehkými údery kladiva. Montáž kladivem by měla být použita pouze u malých kuličkových ložisek montovaných s minimální přesahem. Tento způsob by neměl být použit u těsných uložení nebo středních a velkých ložisek. V každém případě je nutné použít montážní pouzdro. 
montaz-02
Montáž ložiska na hřídel
montaz-04
Montáž ložiska na hřídel za použití trubkového pouzdra

Nalisování zatepla: u průměru nad 100 mm

Ložiska s válcovou dírou a pevným lícováním na hřídeli se montují podle možností za tepla. U ložisek s průměrem díry cca přes 100 mm je tento způsob nezbytný. Ohřívací teplota se má pohybovat mezi 80 a 100 °C. Tato teplota postačí pro všechna běžná lícování. V žádném případě nesmí ohřívací teplota překročit 120 °C, protože by hrozilo poškození ložiska.
pozor

Upozornění: nezahřívejte ložiska plamenem

Zahřívání plamenem vede k nerovnoměrnému ohřevu a vnitřnímu pnutí v ložiscích. 
 
 • Špatná možnost kontroly teploty (přehřátí - změna struktury)
 • Nemožnost ohřevu těsněných, krytých a mazaných ložisek

Způsoby ohřevu

montaz-05
Ohřev ložiska plamenem - NEVHODNÁ metoda

Ohřívací skříně, Teplovzdušné ohřívače
Teplota je řízená termostatem. Používá se pro ohřev většího počtu menších ložisek.

Olejová lázeň
Toto je častý způsob, během kterého musí být teplota neustále sledována a regulována. Ložiska se nesmějí pokládat na dno, ale umístí se na rošt nebo do drátěného koše, případně se zavěšují. Nelze použít pro ohřev krytých nebo těsných ložisek.

 • Ujistěte se, že olej neobsahuje žádné nečistoty (usazeniny)
 • Ložisko se nesmí dotýkat stěn nádoby (použít rošty, háky)
 • Hlídat teplotu (nejčastěji 80-100 °C, ne ale výše než 120 °C)
 • Zakrývejte lázeň, pokud ji nepoužíváte
montaz-06
Olejová lázeň

Výhody olejové lázně

 • Účinný způsob
 • Bezpečné pro ložisko

Nevýhody

 • Olej může kontaminovat ložisko
 • Ohřívaný olej nemusí být kompatibilní s náplní ložiska
 • Nelze použít pro ohřev těsněných ložisek

Indukční ohřev
Nejčistší, nejspolehlivější a nejrychlejší metoda pro ložiska různých velikostí.

Výhody indukčního ohřevu

 • Neustálá kontrola teploty ohřívaného dílu
 • Bezpečné pro ložisko i obsluhu (ohřev těsněných, krytých, předmazaných ložisek)
 • Čistý způsob ohřevu
 • Vysoce šetrný k životnímu prostředí
Doporučujeme:
 
 • Ložisko nasazovat jedním tahem bez příčení.
 • Vnitřní kroužek dotlačit těsně k opěru (smršťuje se i axiálně).
 • Rychlost - čep ložisko rychle ochlazuje.
Vnitřní průměr ložiska (mm)   Teplota ohřevu (°C)
 d < 100 mm  + 90 °C
 100 < d < 150 mm  + 120 °C
 d > 150 mm  + 130 °C

Ložiska s kuželovou dírou

Ložiska s kuželovou dírou se montují buď přímo na kuželové hřídele, nebo se upevňují pomocí upínacího nebo stahovacího pouzdra na válcový hřídel. Ložiska jsou obvykle namontována v tělese volně. V případech, kdy je vnější kroužek montován do tělesa s přesahem, může být použit lis.

Ložiska mohou být před montáží ochlazena pomocí suchého ledu. V tomto případě musí být použito konzervační ošetření, protože na jejich povrchu kondenzuje vzdušná vlhkost. Je možné také pomocí speciálních indukčních ohřívačů zvýšit teplotu tělesa.

montaz-09
Možnosti uložení ložiska na hřídel

Jak pracovat s radiální vůlí ložisek s kuželovou dírou

Při nasunování ložiska na kužel se jeho vnitřní kroužek roztahuje, tím se zmenšuje radiální vůle v ložisku. Velikost zmenšení radiální vůle je měřítkem pevnosti uložení vnitřního kroužku na hřídeli. Zmenšení radiální vůle je rozdílem mezi radiální vůlí před montáží a po zalisování pouzdra. 
pozor

Dosažení dostatečně pevného uložení vnitřního kroužku se kontroluje měřením zmenšení radiální vůle. 

 • Nejprve je třeba změřit radiální vůli v ložisku před montáží.
 • V průběhu montáže se pak stále měří zmenšování radiální vůle, až se dosáhne požadované konečné vůle a tím i potřebného pevného uložení.
priklad

Jak před montáží měřit a vypočítat radiální vůli soudečkových ložisek

Konkrétní hodnota radiální vůle soudečkového ložiska před montáží se měří spárovými měrkami a to zprůměrováním hodnot, které se naměří na obou stranách ložiska a to v horní poloze i na bocích, jak ukazuje obrázek vpravo.

Důvodem pro tento způsob měření u velkorozměrových ložisek je vliv deformace ložiska jeho vlastní vahou.

Ložiskem se v průběhu měření nesmí otáčet.

priklad-3

Jak měřit a vypočítat výslednou vnitřní radiální vůli po montáži

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty potřebného zmenšení radiální vůle při montáži soudečkových ložisek s kuželovou dírou. Jsou zde uvedené i hodnoty minimální zbytkové přípustné radiální vůle po montáži. Vůle po montáži nemá být menší než tato mezní hodnota.

priklad-4

Možnosti kontroly zmenšení radiální vůle

 1. Štěrbinové měrky
  U dvouřadých soudečkových ložisek s průměrem díry přes 100 mm se dá měřit radiální vůle štěrbinovými měrkami. Při tom nesmí být vnější kroužek naklopen a vůle musí být měřena pro obě řady soudečků současně.
 2. Axiální posunutí vnitřního kroužku na kuželu
  Další možností kontroly zmenšení radiální vůle je měření axiálního posunutí vnitřního kroužku na kuželi. Nejjistější metodou je kombinace obou způsobů měření. Nejprve se změří radiální vůle před montáží štěrbinovými měrkami. Potom se během nalisování sleduje axiální posunutí. Nakonec se zkontroluje radiální vůle štěrbinovými měrkami.
  Při měření axiálního posunutí se musí zejména u větších ložisek zkontrolovat, zda axiální posouvání probíhá po celém obvodu stejnoměrně.
 3. Kontrola otáčení vnějšího kroužku
  U dvouřadých naklápěcích kuličkových ložisek a malých dvouřadých soudečkových ložisek nelze měřit zmenšení radiální vůle a také axiální posunutí by se měřilo obtížně. V takových případech se proto jenom kontroluje, zda se ještě vnější kroužek lehce otáčí a naklápí.

 

Různé způsoby montáže ložisek s kuželovou dírou

Montáž pomocí upínacího pouzdra
Na upínací pouzdra se mohou ložiska montovat buď bez dorazu (axiálního opření na hřídeli), nebo s dorazem (opřením ložiska).

montaz-10
Sestava pro uložení s pomocí kuželového upínacího pouzdra
montaz-11
Montáž bez dorazu - bez opření na hřídeli


1. Montáž bez dorazu - bez opření na hřídeli
Při montáži bez axiálního opěru se vnitřní kroužek lisuje upínací maticí na kužel pouzdra.
Tento způsob upevnění nezaručuje přesnou axiální polohu ložiska na hřídeli.

Postup:

 • Umístěte upínací pouzdro na hřídel tak, aby bylo ložisko na požadovaném místě oproti domku.
 • Pro zajištění správné pozice ložiska je často nezbytné „pokusné“ dotažení.
montaz-12
Montáž s dorazem

2. Montáž s dorazem
Při axiálním opření vnitřního kroužku je axiální poloha ložiska přesně určena. Upínací pouzdro se pak vtahuje upínací maticí do ložiskového kroužku. Jelikož se při tom musí překonávat tření současně na dvou úložných plochách, je k utahování matice zapotřebí dvojnásobné síly než při montáži bez dorazu.

 • Zjednodušuje přesné umístění ložiska na hřídeli
 • Je nutný opěrný kroužek
 • Opěrný kroužek musí mít osazení, které umožňuje pohyb pouzdra

Montáž pomocí stahovacího pouzdra
Při použití stahovacího pouzdra je vždy nutné axiální opření vnitřního ložiskového kroužku.
Vnitřní kroužek se může opírat buď o distanční kroužek nebo přímo o osazení hřídele.

montaz-13
Montáž pomocí stahovacího pouzdra

Vhodný způsob pro:

Zalisování stahovacího pouzdra
Síla, potřebná k zalisování stahovacího pouzdra, se vyvozuje maticí nebo koncovou příložkou. Do menších ložisek se pouzdro zalisuje přímo utahováním matice. K usnadnění lisování do větších ložisek může být matice opatřena odtlačovacími šrouby.

U větších ložisek se může potřebná montážní síla vyvinout pomocí hydraulické matice. Hydraulická matice se dá použít pro upínací i stahovací pouzdra. U upínacích pouzder se hydraulická matice našroubuje na závit pouzdra místo upínací matice. Kruhový píst hydraulické matice je vytlačován tlakovým olejem, a tím lisuje ložisko na pouzdro nebo vtahuje pouzdro do díry ložiska.

U stahovacích pouzder se hydraulická matice našroubuje buď místo upínací matice na hřídel, nebo na závit pouzdra. Po zalisování pouzdra a odejmutí hydraulické matice se našroubuje upínací matice, dotáhne se a zajistí proti uvolnění.

Při hydraulické montáži se vtlačuje olej přímo mezi úložné plochy. Nalisovaný kroužek „plave“ na olejovém filmu, čímž se podstatně zmenší potřebná lisovací síla. Také nebezpečí poškození úložných ploch je při tom minimální. Upínací a stahovací pouzdra pro tento způsob montáže musí být opatřena drážkami a kanálky pro přívod tlakového oleje.

Demontáž ložisek

Demontáž ložisek bývá často obtížnější než jejich montáž, protože na většině suchých úložných ploch je styková koroze.

Pro demontáž ložisek je rozhodující, zda má být vymontované ložisko znovu použito.
Jestliže ano, musí se při demontáži postupovat s největší opatrností. Ani v případě, že se už ložiska nebudou znovu používat, by neměla být způsobena žádná další poškození. Při vyšetřování příčiny poruchy ložiska pak není zřejmé, která poškození byla původní.

V každém případě musíte zabránit poškození připojených součástí, zejména hřídele.

montaz-14
Demontáž ložiska z hřídele působením lisu (tlaku)
montaz-15
Demontáž ložiska z hřídele stahovákem

Demontáž ložisek s válcovou dírou

Nerozebíratelné ložisko se vždy demontuje působením síly na kroužek uložený s přesahem. Rozebíratelná ložiska se demontují postupně.

 • Demontáž vytlačením vnitřního kroužku
  V případě, že konstrukce umožňuje vytlačení vnitřního kroužku, je to snadný a rychlý způsob. Síla je v tomto případě aplikována pouze na vnitřní kroužek. Pro demontáž jsou vhodné mechanické stahováky nebo hydraulické lisy. Pro demontáž vnitřních kroužků válečkových ložisek typu NU a NJ se používá indukční ohřev. Vnitřní kroužky jsou roztaženy krátkým lokálním ohřevem a poté staženy.
 • Demontáž tlakovým olejem
  V případech, kdy je nutné vyvinout velké stahovací síly, zvláště u velkých ložisek, se používá metoda tlakového oleje. Demontáž se provádí pomocí tlaku oleje přiváděného otvory v hřídeli. V případě velmi širokých ložisek se používá metoda tlakového oleje společně se stahovákem.

Demontáž ložisek s kuželovou dírou

Kuželové úložné plochy usnadňují nejen montáž, ale stejným způsobem také demontáž ložisek.

Demontáž ložisek uložených přímo na kuželovém čepu

 • nejprve se povolí upínací matice o několik závitů
 • pak se vnitřní kroužek srazí z kužele lehkými údery kladiva
 • jsou-li v hřídeli drážky a kanálky pro hydraulickou montáž, zavede se do nich tlakový olej a vnitřní kroužek sklouzne s čepu. Vhodné je použití oleje o vyšší viskozitě, případně olej s přísadou pro uvolňování rzi.

Demontáž ložisek montovaných na upínacím pouzdru 

 • nejprve se povolí upínací matice na pouzdru o několik závitů
 • pak se vnitřní kroužek srazí s pouzdra lehkými údery kladiva
 • je-li stahovací pouzdro v provedení pro hydraulickou montáž, zavede se do něj tlakový olej

Demontáž upínacího pouzdra axiálním tlakem

montaz-17
Demontáž upínacího pouzdra axiálním tlakem

U ložisek montovaných na stahovacím pouzdru se nejprve odejme upínací matice, zajišťující pouzdro na hřídeli.

Potom se na závit pouzdra našroubuje stahovací matice a jejím utahováním se pouzdro z ložiska vytáhne.

Demontáž stahovacího pouzdra použitím stahovací matice

montaz-18
Demontáž stahovacího pouzdra použitím stahovací matice

U větších ložisek uložených na stahovacím pouzdru se nedá vyvinout potřebná stahovací síla utahováním matice, proto se používá matice s odtlačovacími šrouby.

Mezi čelo vnitřního kroužku a odtlačovací šrouby se vkládá ochranný kroužek.

Je-li stahovací pouzdro v provedení pro hydraulickou montáž, zavede se do něj tlakový olej. Místo stahovací matice nebo matice s odtlačovacími šrouby se dá použít také hydraulické matice.

Jsme špičkou v našem oboru

Navrhneme pro vás technicky optimální řešení v co nejkratším čase. Ušetříme vám náklady a vždy víte, že jsme tu pro vás 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, 365 dnů v roce.
Coroll - výhody

Skladové zásoby za více než 100 mil Kč.

Skladové zásoby doplňujeme podle konkrétních potřeb našich zákazníků i požadavků trhu a dodáváme „just in time“
Coroll - výhody

Dodávky ze skladu do 24 hodin

Upravíme a dodáme i lineární vedení pro potřeby MRO maximálně do 24 hodin.
Coroll - výhody

30 let zkušeností v oboru

Můžete se spolehnout na naši odbornost získanou dlouholetou praxí
Coroll - výhody

Profesionální technická podpora

Náš zkušený technický tým zajišťuje zákazníkům komplexní poradenství.
Coroll - výhody

Garance kvality a původu zboží

Spolupracujeme s renomovanými světovými výrobci, jsme vždy schopni doložit původ zboží, garantovat kvalitu a ručit za jeho parametry.
Coroll - výhody

Pohotovostní služba 24/7

Smluvním zákazníkům poskytujeme nepřetržitou službu dodávek zboží.
Logup zastupuje největší výrobce v oboru
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.